opc_loader

Wenst u zelf uw afsluiting, hekwerk, omheining, draadafsluiting of schutting te plaatsen dan kunt u al het nodige materiaal bij ons online kopen. Zowel het leveren als afhalen van al het nodige materiaal voor uw afsluitingen zoals tuinafsluiting, draadafsluiting, omheining of schutting kan bij ons. Groene of zwarte Vlechtdraad met of zonder bovenbuis, ronde of vierkante palen, pantanet family, 2D super en 3D panelen zijn enkele van de onderdelen uit het gamma van afsluitingsmateriaal. Ook tuinpoorten, enkel of dubbel kunt u bij ons vinden.

Daarnaast hebben wij ook afschermdoek, bamboematten op rol, bamboeschermen, tuinschermen, zichtschermen, ericamatten, kunsthaag, lamellen om in te vlechten in uw draadafsluiting in ons gamma. 

Wij bieden een uitgebreid kwalitatief assortiment professioneel afsluitingsmateriaal aan een correcte prijs. Vindt u niet precies wat u zoekt, stuur ons een mail en wij helpen u vast en zeker verder.

Print deze pagina:
             VOORWAARDEN
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Afsluitingshop.be zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Afsluitingshop.be worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door
Afsluitingshop.be ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Afsluitingshop.be zijn vrijblijvend en Afsluitingshop.be behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door
Afsluitingshop.be. Afsluitingshop.be is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Afsluitingshop.be dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen vijf (5) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Belgie betreft tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling of bij afhalen (cash). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van
Afsluitingshop.be.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door
Afsluitingshop.be bent u een bedrag van vijfentwintig euro (25,00 euro) aan administratiekosten verschuldigd en indien Afsluitingshop.be haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Afsluitingshop.be om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is
Afsluitingshop.be gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door
Afsluitingshop.be .

Artikel 4. Levering

4.1 De door Afsluitingshop.be opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Afsluitingshop.be verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Afsluitingshop.be geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2
Afsluitingshop.be garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Afsluitingshop.be daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft
Afsluitingshop.be de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan
Afsluitingshop.be te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien Afsluitingshop.be producten aan de afnemer levert, is Afsluitingshop.be nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Afsluitingshop.be ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door
Afsluitingshop.be na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Afsluitingshop.be in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Afsluitingshop.be , dan wel tussen Afsluitingshop.be en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Afsluitingshop.be , is Afsluitingshop.be niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Afsluitingshop.be.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Afsluitingshop.be ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Afsluitingshop.be gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan
Afsluitingshop.be kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Afsluitingshop.be schriftelijk opgave doet van een adres, is Afsluitingshop.begerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Afsluitingshop.be schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door
Afsluitingshop.be gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Afsluitingshop.be deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met
Afsluitingshop.be in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Afsluitingshop.be vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4
Afsluitingshop.be is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

Artikel 13. Leveren en plaatsen afsluitingsmateriaal

13.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. De aangegeven leveringstermijnen worden bij wijze van inlichtingen gegeven, en het niet-nakomen van een overeengekomen termijn verbindt geenszins onze aansprakelijkheid en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding
13.2 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het terrein  waarop de afsluitingen en poorten dienen geplaatst, vrij is van alle hindernissen en vlot bereikbaar is voor het ter plaatse brengen van het materiaal en de plaatsing ervan. Eventuele werken qua nivellering, ontbossing, etc. van het terrein zijn geheel ten laste van de klant en dienen uitgevoerd voor de aanvang van de werken tenzij anders vermeld in de offerte.
13.3 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanduiden van ondergrondse leidingen. Indien deze door de uitgevoerde werken worden beschadigd, valt de verantwoordelijkheid voor het herstellen ervan ten laste van de opdrachtgever. Geen aansprakelijkheid kan Afsluitingshop.be ten laste worden gelegd!
13.4 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de exacte aanduiding van de perceelsgrenzen. Hij zal daarvoor instaan voor het aanduiden van de geplaatste grenspalen. Deze moeten zichtbaar zijn voor de aanvang van de werken. Een meerprijs wordt aangerekend ingeval van ingebrekestelling
13.5 Grond- en puinafval afkomstig uit de funderingsputten wordt nooit meegenomen of gestort, tenzij anders bepaald in de offert of ter plaatse opgesteld aan een forfaitaire prijs, waarbij de klant schriftelijk zijn akkoord dient te geven.
13.5 Onvoorziene hindernissen en obstakels in de ondergrond tot 1m diepte die extra werk vereisen zullen aan de opdrachtgever in meerwaarde worden verrekend. Hieronder wordt verstaan bestrating, verharding, puin, wortels, struikgewas, muren, oude funderingen en oude afsluitingen. Desgevallend kan de factuur afwijken van de offerte. De klant verbindt er zich toe deze eventuele meerwerken te accepteren en bij facturatie te vergoeden. Voor alle supplementen of  onvoorziene werken rekenen wij een vast uurtarief aan. (45.0 €/u incl BTW). Afsluitingshop.be behoudt zich het recht hierin iedere beslissing te nemen.